Sluiten

Stembeleid

Delta Lloyd zal haar stemrecht gebruiken in zoveel mogelijk algemene aandeelhoudersvergaderingen van de beursgenoteerde ondernemingen waarin Delta Lloyd een belang heeft.

Delta Lloyd gebruikt haar stemrecht om invloed uit te oefenen op het beleid van de onderneming en streeft daarbij naar waardecreatie door verantwoord, duurzaam, consistent en transparant stemgedrag. Uitgangspunt daarbij is dat Delta Lloyd het ondernemingsbestuur steunt, zolang dit bestuur de aandeelhoudersbelangen niet negeert of handelt in strijd met de beginselen en 'best practices' van de Nederlandse Corporate Governance Code. Daarnaast stuurt Delta Lloyd op het duurzaamheidsbeleid van een onderneming door het actief steunen van voorstellen op het gebied van Environmental, Social & Governance, oftewel ESG-gerelateerde onderwerpen. Delta Lloyd geeft geen steun in de vorm van een stemvolmacht voor de Raad van Bestuur van een vennootschap. Delta Lloyd zal zelf stemmen, eventueel via een volmacht met steminstructie.
Delta Lloyd publiceert haar stemgedrag per agendapunt van elke bezochte (B)AVA na afloop op de website. Daarnaast zullen relevante ontwikkelingen in het kader van het stembeleid worden gerapporteerd in het jaarverslag.

Corporate Governance Code
Delta Lloyd tracht zich voor haar stembeleid continu een oordeel te vormen over een geselecteerd aantal onderdelen van de Code:
Openbaarmaking, naleving en handhaving Nederlandse Corporate Governance Code (I)
Taak en werkwijze raad van bestuur (II.1) en Financiële verslaggeving (V.1)
Beleid inzake bezoldiging en aandelen- en optieregelingen voor bestuurders en kredietverstrekking aan bestuurders (II.2)
Openbaarmaking belangenverstrengeling bestuurders (II.3.4)
Taak en werkwijze raad van commissarissen (III.1) en Financiële verslaggeving (V.1)
Openbaarmaking belangenverstrengeling commissarissen en grootaandeelhouders (III.6.3 en III.6.4)
Bezoldiging commissarissen (III.7)
Bevoegdheden aandeelhouders (IV.1)
Benoeming en beoordelen functioneren van externe accountant (V.2)
Dit zijn de onderdelen waarop een aandeelhouder zijn rechten kan doen laten gelden. Delta Lloyd betrekt bij haar oordeelsvorming niet de onderwerpen in de Code die vallen onder de (wettelijke) verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen van een beursgenoteerde onderneming of van haar ondernemingsbestuur. Hierover kan Delta Lloyd zich geen adequaat oordeel vormen.

Voorwaarden voor steun aan RvC en RvB
Delta Lloyd is van mening dat het ondernemingsbestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC) in de basis een beter inzicht hebben in de financiële positie en het functioneren van de onderneming en derhalve beter geïnformeerd de belangen van alle stakeholders kunnen afwegen. Delta Lloyd stemt daarom in beginsel in lijn met de uitgesproken voorkeur van RvB en/of RvC. Dit gebeurt onder twee voorwaarden:
1) dat de betreffende ondernemingen zich op alle relevante punten conformeren aan de wet- en regelgeving en aan de gedragsregels voor goed bestuur, waaronder de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code;
2) dat de uitgesproken voorkeur van RvB en/of RvC niet in tegenspraak is met de normen en standpunten die Delta Lloyd in haar stembeleid heeft vervat.
Uitgangspunt voor het stembeleid van Delta Lloyd bij 5%-belangen is dat de RvC toezicht houdt op het functioneren van de RvB en dat de aandeelhouders de wijze beoordelen waarop de RvC invulling geeft aan de principes, taken en bepalingen die de Nederlandse Corporate Governance Code en de wet- en regelgeving onderkennen als het gaat om het functioneren van de RvC en de (externe) financiële verslaggeving. Delta Lloyd zal zich in haar oordeelsvorming daarom beperken tot de onderstaande principes en bepalingen uit de Code en de Wet en handelen in overeenstemming met de aangegeven normen, zoals hieronder toegelicht. Bij onacceptabele afwijkingen zal Delta Lloyd in haar stemgedrag de betreffende RvC en de RvB niet zonder meer steunen.

Norm bij beoordeling
De onderdelen en de norm die Delta Lloyd aanhoudt in haar stembeleid ten aanzien van de betreffende onderdelen staan hieronder nader beschreven. Delta Lloyd Asset Management vertegenwoordigt bij het uitoefenen van het stemrecht de belangen van Delta Lloyd en is de divisie binnen Delta Lloyd die namens de werkmaatschappijen het stembeleid uitvoert.
 
Systematiek
=  Delta Lloyd Asset Management acht het zeer wenselijk dat beursondernemingen waarin een 5%-belangen wordt gehouden betreffende bepaling uit de Code toepassen;


of   =  Delta Lloyd Asset Management acht zowel toepassing van Code acceptabel als een toelichting, ingeval wordt afgeweken van de betreffende bepaling.

Openbaarmaking nabeleving en handhaving Code Tabaksblat (I) 

 Delta Lloyd Asset Management meent dat de RvB en de RvC van beursondernemingen verantwoordelijk zijn c.q. mogen worden gehouden voor de corporate governance structuur van de vennootschap en voor de naleving van de Code.

Taak en werkwijze raad van bestuur (II. 1) en Financiële verslaggeving (V.1.) 

of   Delta Lloyd Asset Management zal de RvB van beursondernemingen zoveel mogelijk beoordelen op de wijze waarop hij invulling geeft aan de principes, taken en bepalingen die de Code onderkent inzake zijn functioneren en inzake de (externe) financiële verslaggeving, alsook op de mate waarin de RvB waardecreatie belemmert door onvoldoende functioneren. Het algehele oordeel van Delta Lloyd Asset Management over de RvB wordt meegenomen in het oordeel over het functioneren van de RvC (zie onder).

Beleid inzake bezoldiging en aandelen- en optieregelingen voor bestuurders en kredietverstrekking aan bestuurders (II.2)

of   Delta Lloyd Asset Management hecht grote waarde aan openbaarmaking van een conform bepaling II.2.12 van de Code opgesteld detailoverzicht van het bezoldigingsbeleid van de beursonderneming en aan naleving van de bepaling II.2.9 van de Code  (verstrekking persoonlijke leningen en garanties). Delta Lloyd Asset Management zal het bezoldigingsbeleid en de aandelen- en optieregeling voor bestuurders toetsen aan de uitgangspunten van de Code en beoordelen op hun algehele 'fairness' in relatie tot de omvang en complexiteit van de onderneming en het ambitieniveau dat besloten ligt in de doelstellingen van de beursonderneming.

Openbaarmaking belangenverstrengeling commissarissen en grootaandeelhouders (III.6.3 en III.6.4) openbaarmaking belangenverstrengeling bestuurders (II.3.4)

 Delta Lloyd Asset Management acht het niet openbaar maken door beursondernemingen van (potentiële) belangenverstrengelingen van bestuurders als zeer schadelijk voor het benodigde vertrouwen in goed bestuur.

Taak en werkwijze raad van commissarissen (III.1) en financiële verslaggeving (V.1)

 Delta Lloyd Asset Management zal de RvC van beursondernemingen zoveel mogelijk beoordelen op de wijze waarop hij invulling geeft aan de principes, taken en bepalingen die de Code onderkent inzake zijn functioneren en inzake de (externe) financiële verslaggeving, alsook op de mate waarin de RvC waardecreatie belemmert door onvoldoende toezicht op het functioneren van de RvB van de betreffende beursonderneming.

Openbaarmaking belangenverstrengeling commissarissen en grootaandeelhouders (III.6.3 en III.6.4)

 Delta Lloyd Asset Management acht het niet openbaar maken door beursondernemingen van (potentiële) belangenverstrengelingen tussen de vennootschap en commissarissen of grootaandeelhouders (> 10%-aandeel in het kapitaal van de vennootschap) als zeer schadelijk voor het benodigde vertrouwen in goed bestuur.

Bezoldiging commissarissen (III.7)

 of   Delta Lloyd Asset Management hecht bovenal grote waarde aan een evenwichtig, deskundig en overwegend onafhankelijk samengestelde RvC en onderkent het belang van een 'faire' vaste beloning voor commissarissen in relatie tot de omvang en complexiteit van de onderneming en het ambitieniveau dat besloten ligt in de doelstellingen van de beursonderneming en aan naleving van de bepaling III.7.3 van de Code (verstrekking persoonlijke leningen en garanties). 

Bevoegdheden aandeelhouders (IV.1)

 of   Delta Lloyd Asset Management zal, gericht op waardecreatie, zoveel mogelijk van haar aandeelhoudersrechten gebruik maken , onder meer in de (bijzondere) algemene vergadering van aandeelhouders van de onderneming.

Benoeming en beoordelen functioneren van externe accountant (V.2)

 of    Delta Lloyd Asset Management zal bij het beoordelen van het voorstel tot benoeming c.q. het functioneren van de externe accountant in beginsel het oordeel van de RvB en auditcommissie van de RvC volgen, tenzij bij een beursonderneming administratieve "onregelmatigheden" worden vermoed of zijn geconstateerd.

Klik hier om de stembeleidsdocumenten te zien.

Sluiten
Sluiten