Sluiten

Landenbeleid

1. Landenbeleid
Staatsobligaties vormen, gemeten naar belegd vermogen, de grootste beleggingscategorie van Delta Lloyd. De unieke positie die het beleggen in staatsobligaties inneemt in de beleggingsstrategie van Delta Lloyd Asset Management vraagt om een eigen beleid. Om duidelijkheid te geven over onze afweging welke landen we wel en niet in ons universum opnemen is hiertoe een landenbeleid opgesteld. Met dit landenbeleid brengen wij de risico's op ESG gebied in kaart. Dit helpt ons in het waarderen van de obligaties anders dan alleen op financiële criteria. Wij zien dat ESG factoren ook invloed hebben op de lange termijn prestatie van deze obligaties en nemen deze daarom mee in onze beleggingsbeslissing. Daarnaast vormt het landenbeleid een uitwerking op ons totale beleid verantwoord beleggen. Een volgende stap in een verdere verduurzaming van Delta Lloyd waarbij we bijdragen aan een positieve impact op de maatschappij als geheel.

2. Totstandkoming
Allereerst het doel: een praktisch landenbeleid dat de basis legt voor het verkrijgen, uitbreiden en vastleggen van onze kennis op ESG gebied. Zo komen we tot een betere risicoanalyse en dragen hiermee bij aan het voorkomen van onder andere mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling.

Welke informatie en dus, welke bronnen?
We hebben prioriteit gegeven aan een aantal ESG thema's:
    1.Mensenrechten (S)
    2.(Politieke) stabiliteit (G&S)
    3.Corruptie (G)
    4.Natuurproblematiek en klimaatverandering (E)

Over deze thema's is veel te vinden. De selectie van de bronnen die als basis worden gebruikt is gebaseerd op de volgende criteria:> 10 jaar aan researchervaring en gepubliceerde data voor inzichtelijkheid in trends.

 • Transparantie over de methodologie en meerdere indicatoren.
 • Bruikbaarheid (data is vertaald in een score).
 • Jaarlijkse update beschikbaar.
 • Bewezen staat van dienst door gebruik/erkenning gerenommeerde instanties.

Als basis wordt per onderdeel de volgende informatie gebruikt:

Environmental 

Social

Governance

 • Governance criteria team Duration: Institutions/Ideological Bias/Electoral Calendar.
 • Fragile States Index (zie Social).
 • Transparancy International Corruption Perceptions Index.
 • Bloomberg ESG informatie.

3. Proces


Stap 1: Sancties
Sanctiemaatregelen zijn dwingende, niet-militaire instrumenten die door de EU en de VN worden ingezet bij schendingen van internationaal recht of bij het schenden van mensenrechten. De meest voorkomende sancties zijn wapenembargo's en handelsrestricties; financiële sancties; en reis- en visumrestricties.

Sancties die uit wettelijk oogpunt op ons als investeerder van toepassing zijn, voeren wij natuurlijk direct door.

De overige sancties, die niet specifiek op ons van toepassing zijn, vormen onderdeel van onze risicobeoordeling bij het investeren in landen. Want het kan leiden tot financiële, juridische en/of reputatierisico's als wij staatsobligaties van dat land in portefeuille hebben. Om die risico's uit te sluiten of zoveel mogelijk te beperken, kijken wij naar de sancties van de VN, de EU en van de VS.

Zijn sancties van toepassing op (ondernemingen uit) landen:

 • Op alle drie de sanctielijsten, dan sluiten wij het land uit.
 • 1 of 2 sanctielijsten, dan bespreekt de analist de situatie met de RIO. Hierna volgt uitsluiting of een uitgebreider onderzoek.

Stap 2: ESG scores
Het Delta Lloyd landenuniversum wordt ingedeeld op basis van gemiddelde indexscores. We nemen hiervoor het gemiddelde van de EPI, FSI en CPI index.

EPI = Environmental Performance Index
FSI = Fragile States Index
CPI = Corruption Perception Index

Het gemiddelde per land drukken we uit in een score van 0 tot 100. Hoe beter het land presteert op ESG gebied, hoe hoger de score. De scores leveren een ranglijst op die de landen verdeelt in groen, oranje, rood en zwart: 

 • Groen (>70): vrij om te investeren.
 • Oranje (30-70): waar de portfoliomanager met redenen moet aangeven hoe de risico's op ESG vlak zijn ingecalculeerd. De casus wordt besproken in het team en waar nodig in de Commissie verantwoord beleggen. De plaats op de lijst bepaalt de mate van onderzoek. Hoe lager op de lijst hoe meer verantwoording er wordt gevraagd.
 • Rood (score < 30): voor deze landen geldt dat een zware onderbouwing nodig is, willen we de overweging maken hierin te investeren. 
 • Zwart: dit zijn landen die we op basis van sancties en / of een zeer slechte ESG score uitsluiten.
Sluiten
Sluiten