Sluiten

Beleid verantwoord beleggen

Richtinggevend voor verantwoord beleggen is een aantal internationale verdragen en richtlijnen. Delta Lloyd onderschrijft de United Nations Global Compact Principles, tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Wij beleggen niet in bedrijven die deze principes schenden.

Reikwijdte
Verantwoord beleggen is structureel ingebed in ons beleggingsbeleid. Als belegger investeren we immers in de toekomst: met onze beleggingsfondsen, met het geld van de werkmaatschappijen van Delta Lloyd en met het vermogen van onze institutionele klanten. Wij geloven in onze aanpak. U belegt bij ons alleen in producten, waarin we het vermogen van Delta Lloyd ook beleggen, en dus in vertrouwen. Het Beleid verantwoord beleggen is van toepassing op alle beleggingscategorieën en alle fondsen onder beheer van Delta Lloyd Asset Management.

Van sommige beleggingsportefeuilles is een deel van het mandaat geïnvesteerd in extern beheerde beleggingsfondsen. Het voor dat deel gevoerde beleid verantwoord beleggen kan daardoor afwijken van ons eigen beleid.

Want hoewel ons streven is om extern beheerd vermorgen zoveel mogelijk in lijn met ons eigen Beleid verantwoord beleggen te laten managen, is een exact identieke uitvoering niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als het extern beheerde fonds van een zeer groot fondshuis is met een eigen duurzaamheidbeleid waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen, of wanneer de keuze voor een extern gemanaged fonds grotendeels gebaseerd is op een kostenafweging die niet haalbaar is als aan ons eigen beleid moet worden voldaan. Maar het kan ook door een verschil in duurzaamheidsonderzoek of de daaruit getrokken conclusies komen, want niet iedere vermogensbeheerder komt op basis van ESG informatie tot dezelfde (uitsluitings-)conclusies.

Bij de selectie van externe managers en externe fondsen voeren wij een beoordeling uit van het gevoerde Beleid verantwoord beleggen, en beoordelen de verschillen en overeenkomsten met ons eigen beleid. Mede op basis van deze beoordeling selecteren wij het op dat moment meest geschikte en best passende fonds voor die klant, op dat moment en met oog voor de toekomst. De voorkeur gaat uit naar fondsen met een aan Delta Lloyd Asset Management gelijkwaardig gevoerd beleid op het gebied van verantwoord beleggen.

Lees het volledige beleid.

United Nations Global Compact Principles
Mensenrechten:wij respecteren alle vormen van mensenrechten en verwachten van de ondernemingen waarin wij beleggen dat zij dat ook doen. Voordat wij investeringen doen en gedurende de tijd dat ondernemingen in onze portefeuilles zijn opgenomen, onderzoeken wij daarom of het betreffende bedrijf betrokken is - of is geweest - bij schending van mensenrechten.

Arbeidsomstandigheden: Delta Lloyd vindt het belangrijk dat vrouwen en mannen kans hebben op fatsoenlijk en productief werk, onder vrije, gelijke, veilige en waardige omstandigheden. Ze onderschrijft daarom het recht op werk en goede arbeidsomstandigheden en sluit bedrijven uit die deze rechten in ernstige mate schenden.

Milieu: Duurzaam beleggen komt voort uit zorgen om het milieu en onze gezondheid. Delta Lloyd draagt graag haar steentje bij aan de bescherming van het ecosysteem. Daarom sluit Delta Lloyd bedrijven uit die de milieuprincipes van Global Compact herhaaldelijk of in ernstige mate schenden. Ook stuurt zij op naleving van de internationale standaarden en richtlijnen door de ondernemingen waarin zij belegt.

Anticorruptie: Corruptie is gebaseerd op machtsmisbruik en heeft een onevenredig grote impact op arme en achtergestelde mensen. In het bedrijfsleven brengt corruptie bovendien de reputatie en financiële positie van ondernemingen in gevaar. Daarom beoordeelt Delta Lloyd of de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, zich niet schuldig maken aan corruptie, afpersing of omkoping.
Meer informatie over de UN Global Compact Principles

ESG informatie
Verantwoord beleggen gaat om het beoordelen en meewegen van ESG informatie. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Informatie over milieugerelateerde aspecten van ondernemingen en landen (E) heeft bijvoorbeeld betrekking op afval(verwerking), energiegebruik, CO2 uitstoot, gebruik of bescherming van natuurlijke hulpbronnen en water. Sociale criteria (S) gaan onder andere over leveranciersrelaties, medewerkerstevredenheid en -veiligheid, arbeidsomstandigheden en de zorg voor lokale gemeenschappen en mensenrechten. Goed ondernemingsbestuur valt onder Governance (G) en ziet toe op bijvoorbeeld beloningsbeleid, benoemingsbeleid, bedrijfsstructuur en gedragsregels van ondernemingen.

Wapenbeleid
Controversiële wapens zijn wapens die onevenredig veel slachtoffers veroorzaken, waarvan de effecten disproportioneel zijn of die geen onderscheid maken tussen militaire doelen en burgerdoelen. De effecten van deze wapens kunnen nog jaren na het gebruik ervan merkbaar blijven.
Delta Lloyd keurt de productie van, handel in en/of het gebruik van controversiële wapens ten strengste af. Wij sluiten daarom bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie en ontwikkeling van controversiële wapens.

Bij onze investeringen in staatsobligaties beoordelen we of landen onder embargo staan van VN, EU of VS-sancties. Wij willen niet investeren in (staats)ondernemingen die wapens produceren of distribueren en willen parallel daaraan ook niet betrokken zijn bij wapenleveranties aan controversiële landen.
Lees hierover meer onder het kopje Landenbeleid.

United Nations Principles for Responsible Investment
Delta Lloyd Asset Management heeft de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) ondertekend. Het UNPRI netwerk is opgericht in 2006 en is een internationaal sterk groeiende groep van beleggers, die zich allen inzetten voor de integratie van zaken met betrekking tot het milieu, de samenleving en goed ondernemingsbestuur in hun beleggingsbeleid.
Meer informatie over de UN PRI.
Voor het door ons ingevulde PRI Self-assessment: PRI Assessment

Materialiteit
Het Beleid verantwoord beleggen beschrijft de algemene uitgangspunten die Delta Lloyd hanteert bij verantwoord beleggen. In aanvulling hierop hebben wij visies ontwikkeld op sectoren en thema's. Welke sectoren en thema's dat zijn, is deels bepaald door de duurzaamheiddoelstellingen van Delta Lloyd (bijvoorbeeld klimaatverandering en mensenrechten) en deels door een materialiteitsanalyse uit te voeren op onze investeringen. Bij die materialiteitsanalyse hebben we enerzijds gekeken naar hoeveel we geïnvesteerd hebben in bepaalde sectoren (zoals staatsobligaties en de sectoren Financiële dienstverleners en Consumptiegoederen) en anderzijds naar sectoren met grote (potentiële) duurzaamheidimpact (zoals Olie en Gas, en Bouw en Vastgoed).
Voor deze meest materiële sectoren hebben wij aanvullend sectorbeleid opgesteld.
Meer hierover staat onder de kop Thema's en sectoren.

Sluiten
Sluiten