Sluiten

Activiteiten verantwoord beleggen

Wij voeren verschillende activiteiten uit om verantwoord beleggen in onze dagelijkse beleggingspraktijk handen en voeten te geven. Hoe wij dat toepassen, verschilt per type belegging. Zo voeren wij bijvoorbeeld engagementgesprekken met ondernemingen in de deelnemingen fondsen, en passen wij bij het beleggen in staatsobligaties ESG-integratie toe.

Lees hieronder meer over de verschillende activiteiten, en over hoe wij deze activiteiten toepassen per type belegging.

undefined

Het meewegen van ESG informatie bij beleggingsbeslissingen
Niet alleen financiële factoren zoals omzet en winstverwachting of stabiliteit van de cashflow zijn belangrijke indicatoren bij ons investeringsproces. Verantwoord beleggen betekent dat wij niet-financiële criteria, de zogenaamde ESG-criteria, expliciet meenemen in analyse, research en in onze beleggingsbeslissingen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance, criteria op het gebied van het milieubeleid, sociaal beleid en corporate governance (goed ondernemingsbestuur). Door ESG-criteria te gebruiken in de onderzoeksfase, bij de opbouw van een business case voor investeringen en gedurende de tijd dat een investering in portefeuille zit, vindt een extra screening plaats van ondernemingen waarbij risico's en kansen sterker naar voren komen.
undefined
De ESG-informatie is afkomstig van een extern onderzoeksbureau, van verschillende (academische) onderzoeksrapporten die publiek beschikbaar zijn en van openbare bronnen zoals de ondernemingen zelf, journalisten en NGO's.

Engagement
Engagement betekent de dialoog aangaan met ondernemingen over principes en afspraken of verwachtingen over verantwoord ondernemen. Het doel van deze dialoog is om het (duurzaamheids)gedrag van de ondernemingen te beïnvloeden. Deze bedrijven worden daarbij niet uitgesloten uit het beleggingsuniversum.

Delta Lloyd gelooft in een constructieve dialoog. Wij gaan die dialoog regelmatig aan met de bedrijven die wij bezoeken en analyseren. Op die manier maken wij gebruik maken van onze kracht als aandeelhouder, vooral bij onze deelnemingen beleggingen. Wij willen met deze ondernemingen samenwerken om hun prestaties op korte en lange termijn te verbeteren.

Delta Lloyd is lid van Eumedion. Dit is een platform dat, samen met institutionele beleggers, goed ondernemingsbestuur en duurzaamheid van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen wil bevorderen. Als lid van Eumedion opereert Delta Lloyd in lijn met de 'best practices voor betrokken aandeelhouderschap'. Waar passend werken wij samen met andere investeerders aan een dialoog met deze ondernemingen.

Stemmen op de Algemene vergaderingen van Aandeelhouders
Delta Lloyd zal, in het belang van verzekerden en andere begunstigden, haar stemrecht gebruiken in zoveel mogelijk algemene aandeelhoudersvergaderingen (AvA's) van de beursgenoteerde ondernemingen waarin Delta Lloyd een belang heeft van 5% of meer (in termen van zeggenschap), dan wel een belang van € 10 miljoen of meer heeft (in kapitaal gemeten).

Wij gebruiken ons stemrecht om invloed uit te oefenen op het beleid van de onderneming en wij streven naar waardecreatie door een verantwoord, consistent en transparant stemgedrag. Wij brengen een goed doordachte en onderbouwde stem uit. Als wij via een extern bureau onze stem uitbrengen, controleren wij vooraf het uitgebrachte stemadvies en controleren wij achteraf of gestemd is conform onze opdracht.

Delta Lloyd publiceert haar stemgedrag per agendapunt van elke bezochte (B)AvA na afloop op de website. Daarnaast rapporteren wij relevante ontwikkelingen in het kader van het stembeleid in het jaarverslag. Delta Lloyd levert met de uitvoering van deze strategische vorm van verantwoord beleggen ook een bijdrage aan de promotie en acceptatie van de Principles for Responsible Investment (UN PRI).

Klik hier voor de publicaties van ons stembeleid.

Het uitsluiten van ondernemingen
Delta Lloyd beoordeelt ondernemingen op betrokkenheid bij controversiële bedrijfspraktijken en sluit de slechtst presterende bedrijven op het gebied van ESG uit van belegging. Andere uitsluitingen kunnen voortkomen uit wet- en regelgeving of de identificatie van onderwerpen of thema's die met breed maatschappelijk draagvlak als controversieel worden beoordeeld. Bepaalde ethisch of morele motieven zijn voorbeeld van deze laatste uitsluitingsgrond.

Delta Lloyd sluit bedrijven uit die in ernstige mate de Global Compact Principles schenden en bedrijven die betrokken zijn bij de productie van of handel in clusterwapens, chemische wapens, biologische wapens, antipersoons mijnen, kernwapens, munitie met verarmd uranium en munitie met wit fosfor.

Op een aparte pagina publiceren wij ieder kwartaal de geldende uitsluitingslijsten, zowel voor schendingen van de UN Global Compact principes als voor ondernemingen betrokken bij controversiële wapens.

Impact investing
Wanneer investeringen in projecten, ondernemingen of landen gebaseerd zijn op sociale of ethische motieven en naast financiële opbrengsten specifiek een positieve sociale of milieugerelateerde opbrengst beogen, wordt dit "impact investing" genoemd. Impact investing is vaak gericht op mensen of bevolkingsgroepen die moeilijk in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Het betreft dan bijvoorbeeld investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, (micro)kredietfaciliteiten. Maar het kan ook investeringen in bijvoorbeeld natuur, infrastructuur of cultuur omvatten.

Delta Lloyd participeert in het programma VerzekeraarsVersterken, van het Verbond van Verzekeraars. Wij hebben onder andere geïnvesteerd in Qredits Microfinanciering Nederland, een stichting zonder winstoogmerk die startende en bestaande ondernemers helpt bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf.

En wij werken al jarenlang samen met Stadsherstel Amsterdam, een vennootschap met een maatschappelijk doel. Dat monumenten en beeldbepalende panden redt door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. Zo dragen wij een steentje bij aan de goede staat van onderhoud van gebouwd erfgoed voor de volgende generaties, aan de toegankelijkheid van monumenten en het behoud van het restauratieambacht.

Het stimuleren van duurzaam beleid door ondernemingen in algemene zin
In de geest van de UN PRI ondersteunt Delta Lloyd initiatieven op het gebied van verantwoord beleggen en stimuleert de ontwikkeling van breed gedragen duurzaam gedachtegoed.

Wij hebben de volgende initiatieven en principes ondertekend:

  • UN Principles for Responsible Investment
  • UN Global Compact Principles
  • UN Principles for Sustainable Insurance
  • Carbon Disclosure Project
  • Access to Medicine Index
  • Global Investor Statement on Climate Change

Daarnaast zijn we lid van (inter)nationale platforms en organisaties die duurzaamheid stimuleren, zoals Eumedion, de Vereniging voor Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO), het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

In dialoog met onze investeringen vragen wij om standaardisatie van hun verslaglegging van duurzaamheid. Dit kan bijvoorbeeld door de Global Reporting Initiative richtlijnen te volgen, in een apart duurzaamheidverslag, maar het is voor ons ook acceptabel als dit in het reguliere (financiële) verslag gebeurt.

Sluiten
Sluiten