Sluiten

Kwartaalupdate Delta Lloyd L Bond Euro

26 apr 2017

De verslagperiode is van 1 januari t/m 31 maart 2017.

Rendement
Delta Lloyd L Bond Euro (hierna: “het fonds”) sloot het eerste kwartaal af met een resultaat van -1,32%. De benchmark, de IBOXX Euro Sov en Subsov>1jaar (5% issuer cap below AA), rendeerde iets minder slecht -1,35%.

Het fonds verkocht tijdens het kwartaal de opgebouwde posities in inflatie-gerelateerde obligaties nadat het koersdoel was bereikt. Dit droeg positief bij aan het resultaat. Er vonden diverse ruiltransacties plaats, zoals de verkoop van obligaties van de gemeente Stockholm versus de aankoop van obligaties van de Auckland Council en de verkoop van obligaties van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen versus de aankoop van obligaties van de African Development Bank. Geldstromen uit aflossingen en coupons werden herbelegd in diverse leningen van Duitse deelstaten (Hessen, Baden-Württemberg, Berlijn, Nedersaksen) en van Finnvera. Ook werden aankopen gedaan in SLOVGB/2037, EU/2031 en Israël/2027. Een aflossing van obligaties luidend in USD van Letland werd herbelegd in een langer lopende USD-lening van dezelfde emittent. Er waren diverse ruiltransacties waarbij werd verlengd in looptijd, zoals die van Madrid/2021 naar Madrid/2027 en die van Oostenrijk/2026 naar Oostenrijk/2037. De duratie werd het gehele kwartaal neutraal gehouden. In aanloop naar de verkiezingen in Frankrijk werd besloten om via termijncontracten voor 0,25 jaar short qua duratie te gaan in Frankrijk tegenover 0,25 jaar long in Duitsland. Het fonds heeft gebruik gemaakt van couponuitkeringen, aflossingen en het gedeeltelijk afbouwen van posities om de uitstroom uit het fonds te financieren.

Terugblik
Na de forse rally van eind december 2016  corrigeerde de rente op 10-jaars Duitse staatsobligaties in rap tempo van 0,25% naar 0,50% medio januari. De bandbreedte van 0,25% - 0,50% bleef de rest van het kwartaal intact. In Europa blijven de economische cijfers verbeteren en liep de inflatie op tot 2%. Deze stijging van de inflatie was grotendeels het gevolg van basiseffecten die werden veroorzaakt door bewegingen in de energie- en voedselprijzen. Na het eerste kwartaal zal het effect hiervan verminderen en het cijfer weer dalen. In de Verenigde Staten begint het “Trump-effect” langzaam weg te ebben. De kapitaalmarkt raakt steeds minder overtuigd van de diverse beloftes die door Trump zijn gedaan.

In zijn vergadering van 9 maart 2017 hield de Europese Centrale Bank zijn beleid ongewijzigd, hoewel de inflatie in de eurozone in de voorafgaande maanden was opgelopen en over februari 2017 een niveau van 2,0% had bereikt. De ECB wees erop dat de stijging van de inflatie voornamelijk het gevolg was van oplopende energie- en voedselprijzen. Het obligatie-opkoopprogramma van de ECB werd succesvol geacht, maar een besluit tot afbouw zou volgens de centrale bank voorbarig zijn. In zijn eerdere vergadering van december had de ECB al wel besloten om het maandelijkse bedrag van het opkoopprogramma per april 2017 te verlagen van 80 naar 60 miljard euro, tot eind 2017.

In de VS verhoogde de Federal Reserve de rente in maart met 0,25%, die daarmee uitkwam op een range van 0,75% - 1,00%. De renteverhoging was geen verrassing voor de kapitaalmarkt. De Fed hield vast aan zijn eerder uitgesproken prognoses voor de economische groei en inflatie. Bestuurders van de Fed zeiden te wachten op nieuwe cijfers over de economie, die moeten helpen bij het nemen van beslissingen over het verdere opwaartse rentepad. De markt verwacht dit jaar twee tot vier verdere verhogingen van de beleidsrente door de Fed. 

De grote bezorgdheid over de Nederlandse verkiezingen verdween na de uitslag daarvan. De angst dat populistische partijen de overhand zouden krijgen, werd teniet gedaan door het verkiezingsresultaat. Opvallend was het grote verlies voor de PvdA en de winst voor GroenLinks.

Vooruitzichten
In Europa zal de politieke onzekerheid nog geruime tijd voortduren. Dit jaar volgen er nog verkiezingen in Duitsland en Frankrijk, landen waar de laatste tijd een grote politieke ommezwaai heeft plaatsgevonden. Verder is de kans groot dat Italië opnieuw naar de stembus gaat.

Wij verwachten dat de rente in Europa nog geruime tijd op een laag niveau blijft liggen, vooral als gevolg van het gevoerde beleid van de ECB en de zoektocht door marktparticipanten naar rendement. Grote uitslagen op dagbasis als gevolg van een gebrek aan liquiditeit zullen geregeld voorkomen.

Het voorgaande neemt niet weg dat de kansen op een stijging van de rente groter zijn geworden.  Zowel in de VS als in Europa is er nog ruimte voor verdere economische groei door het klimaat van lage rentes en mogelijke fiscale maatregelen. Een verdere stijging van de voedsel- en energieprijzen kan de inflatieverwachtingen verder verhogen. Vooral basiseffecten zullen er in Europa voor zorgen dat de inflatie fors kan oplopen in 2017 (mogelijk slechts kortstondig).

Sluiten
Sluiten