Sluiten

Collateral management onder EMIR

08 mei 2017

EMIR verplicht tegenpartijen bij otc-derivaten tot transaction reporting, risicobeheersing en centrale clearing van bepaalde rentederivaten en credit default swaps. Sinds 1 maart 2017 gelden bovendien voorschriften voor het collateral management voor bilaterale niet-geclearde otc-derivaten. Deze nieuwe voorschriften voor het collateral management hebben onder meer betrekking op variation margin, initial margin, eligible collateral en haircuts.

Door de financiële crisis is de oproep tot regulering van de otc-derivatenmarkten wereldwijd in stroomversnelling geraakt. Dit heeft in Europa geleid tot de komst van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Op grond van EMIR moeten bepaalde gestandaardiseerde en liquide otc-derivaten centraal gecleard worden, via een centrale tegenpartij (CCP). Voor bilaterale niet-geclearde otc-derivaten zijn risicobeheersingsregels van kracht. Daarnaast bepaalt EMIR dat derivaten gerapporteerd moeten worden aan een transactieregister. Bij Delta Lloyd Asset Management zijn de verschillende processen aangepast om aan deze verplichtingen te voldoen.

Op grond van EMIR zijn met ingang van 1 maart 2017 bovendien bepaalde regels ingevoerd voor het collateral management voor bilaterale niet-geclearde otc-derivaten. Door collateral management verplicht te stellen, moet systeemrisico verminderd worden. Het risico van besmetting (contagion) vermindert als voldoende zekerheden zijn gesteld. Het stellen van zekerheden heeft immers een defaulter pays werking, terwijl het aanhouden van kapitaal een survivor pays karakter heeft.

De regels voor het collateral management bepalen onder meer dat veranderingen in de marktwaarde van otc-derivaten (current exposure) afgedekt moeten worden met variation margin. Daarbij is same day settlement vereist. Dat betekent dat collateral verschaft moet worden op de werkdag van de margin call. De allergrootste marktpartijen onderling moeten bovendien initial margin innen. Omdat collateral snel te gelde gemaakt moet kunnen worden, moet het voldoende liquide zijn. Dat betekent dat collateral niet overmatig blootgesteld mag zijn aan krediet-, markt- en valutarisico en relatief waardevast moet zijn in tijden van financiële stress.

De EMIR verordening heeft impact op het operationele proces van het collateral management. Het vereiste dat collateral verstrekt moet worden op de werkdag waarop een margin call ontvangen wordt, betekent dat minder tijd is gegund voor de afhandeling van margin calls. De concrete impact op het proces van collateral management is voor het overige in belangrijke mate afhankelijk van de afspraken die met tegenpartijen zijn gemaakt.

De verordening beperkt het tegenpartijrisico uit hoofde van bilaterale otc-derivaten. De verordening heeft echter ook liquiditeitsimpact. De tamelijk complexe en gedetailleerde regels zorgen bovendien voor operationele complexiteit. Daarmee heeft de verordening ook een keerzijde.

 

Dit artikel is geschreven door Hans Hintzen van de afdeling Juridische Zaken van Delta Lloyd Asset Management.

Sluiten
Sluiten