Sluiten

Dividendinformatie

Jaarlijks keren diverse beleggingsfondsen indien mogelijk dividend uit. Het dividend wordt vastgesteld en goedgekeurd door de directie en de raad van commissarissen van Delta Lloyd Asset Management. U heeft mogelijk aanvullende vragen over de dividenduitkeringen. Hieronder de meestgestelde vragen over dividend.

Publicaties Dividenduitkering

Dividendkalender

LET OP: voor enkele fondsen is de record datum en ex-dividend datum aangepast. In de dividend kalender staat voor welke fondsen dit geldt.

Toelichting lagere dividenduitkering voor het Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Eén van de peilers van de Deelnemingen fondsen is de uitkering van een stabiel dividend. Wij selecteren daarom ook ondergewaardeerde bedrijven die een aantrekkelijk dividendrendement hanteren. De ontvangen dividenden worden als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders in het fonds. De afgelopen jaren hebben we het dividendbedrag van onze fondsen zo constant mogelijk gehouden. Dit dividendbeleid hield het dividend op een aantrekkelijk niveau, maar had ook als gevolg dat er soms meer dividend werd uitgekeerd dan daadwerkelijk werd ontvangen. Als er structureel meer dividend wordt uitgekeerd in een fonds dan daadwerkelijk door de onderliggende aandelen is uitgekeerd, gaat dit ten koste van het koersrendement. Om dit te voorkomen hebben we besloten de dividenduitkering van deze fondsen meer in lijn te brengen met het dividendrendement van de onderliggende aandelen

Wat is dividend?

Het dividend dat beleggingsfondsen uitkeren, is een optelsom van de ontvangen dividenden en rentes van de verschillende aandelen en obligaties in het beleggingsfonds. Deze aandelen en obligaties keren op diverse momenten van het jaar uit. Dit wordt op het moment van uitkeren verwerkt in de waarde van het beleggingsfonds. De koers stijgt dan. Het beleggingsfonds spaart deze onderliggende dividenduitkeringen op en keert deze minimaal eens per jaar uit, minus de kosten. De koers van het beleggingsfonds daalt dan meestal met de waarde van de dividenduitkering.

Hoe vaak wordt dividend uitgekeerd?

De meeste beleggingsfondsen die dividend uitkeren doen dit één keer per jaar. De volgende fondsen keren indien mogelijk vier keer per jaar dividend uit.

Vastrentend beleggen

  • Delta Lloyd Dollar Fonds
  • Delta Lloyd Euro Credit Fund
  • Delta Lloyd L Bond Euro A

Deelnemingen/ value beleggen

  • Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds
  • Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Vastgoed

  • Delta Lloyd L Global Property Fund A

 

Wat betekent het als een fonds ex-dividend noteert?

Bedrijven keren een deel van hun winst uit aan hun aandeelhouders. Onze fondsen keren deze winst weer uit aan hun participanten.
Het fonds ontvangt gedurende het jaar dividenden en reserveert deze. De waarde daarvan komt tot uiting in de dagelijkse koersontwikkeling. Bij de uitkering daalt de koers met het bedrag van het dividend. De koers gaat dan ex-dividend.
Het voordeel van deze werkwijze is, dat het niet uitmaakt voor het dividend wanneer u een fonds koopt of verkoopt. Wie vlak vóór de ex-dividenddatum het fonds aankoopt, krijgt het dividendbedrag, welke al in de koers is opgenomen, bijna direct als dividend uitbetaald.

Wanneer wordt het dividend uitgekeerd?

Voor de fondsen die eenmaal per jaar dividend uitkeren, vindt uitkering plaats in maart. Dit betreft een uitkering van het dividend over het voorgaande boekjaar.

Voor de fondsen die beogen vier keer per jaar dividend uit te keren, vinden de uitkeringen over het betreffende boekjaar plaats in de maanden juni, september, december en maart (van het volgende boekjaar). Deze dividenden zijn interim-dividenden. Dit houdt in dat het voorschotten zijn op het uiteindelijke slotdividend dat in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke plaatsvindt in de maand april van het volgende boekjaar, wordt bepaald.

Los van de frequentie van uitkeren, dient het totaal uitgekeerde dividendbedrag minimaal te voldoen aan de zogenaamde 'doorstootverplichting' van het fonds. Dit is de wettelijke verplichting van een beleggingsfonds om minimaal alle door het fonds zelf ontvangen dividendbedragen minus de door het fonds gemaakte kosten door te geven aan haar aandeelhouders.

Hoe wordt dividend berekend?

Er zijn twee verschillende methodes van het berekenen van dividend.
Bij de aandelenfondsen wordt er gekeken naar de het gemiddelde dividendrendement van de onderliggende aandelen van het fonds.
Bij de vastrentende fondsen wordt er gekeken naar het gemiddelde effectieve rendement (yield) van het fonds. Deze yield staat ook maandelijks op de factsheet.

Wat is "Betaalbaarstelling"?

De dag waarop u over de dividendcontacten of extra participaties kunt beschikken is de betaalbaarstellingsdatum. Er zit een periode tussen ex-dividenddatum en betaalbaarstellingsdatum. Deze periode is nodig om het dividend per belegger en fonds te berekenen.

Hoe weet ik welke klasse van een Luxemburgs fonds dividend uitkeert?

Voor de subfondsen waarop momenteel kan worden ingeschreven, kunnen de volgende
aandelenklassen worden uitgegeven:
1. aandelen van klasse A: uitkeringsaandelen die de houder in principe recht geven op een dividend in contanten, zoals beschreven in de bij dit prospectus gevoegde statuten;
2. aandelen van klasse B: : kapitalisatieaandelen die de houder in principe geen recht op dividend geven, maar waarvan het hem toekomende gedeelte van het uit te keren bedrag wordt herbelegd in het subfonds waartoe deze kapitalisatieaandelen behoren;
3. aandelen van klasse Ic: : kapitalisatieaandelen die verschillen van de aandelen van de overige klassen doordat zij uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers als bedoeld in artikel 129 van de Wet van 20 december 2002 en doordat zij een afwijkend stelsel van beheers- en/of performanceprovisies hebben, zoals vermeld in de beschrijving van ieder subfonds;
4. aandelen van klasse Cc: : kapitalisatieaandelen die verschillen van de aandelen van klasse B door een afwijkend stelsel van beheers- en/of performanceprovisies, zoals vermeld in de beschrijving van ieder subfonds;
5. aandelen van klasse Cd: : uitkeringsaandelen die verschillen van de aandelen van klasse A door een afwijkend stelsel van beheers- en/of performanceprovisies, zoals vermeld in de beschrijving van ieder subfonds.

Dividenden worden uitgekeerd in de valuta van het desbetreffende subfonds.

Wat zijn de fiscale spelregels bij het uitkeren van dividend?

Fiscale aspecten van Nederlandse Fiscale Beleggingsinstellingen

Vennootschapsbelasting
Het fonds heeft de status van fiscale beleggingsinstelling en is daardoor onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Het fonds dient voor deze status echter wel aan aantal fiscale voorwaarden te voldoen. Eén van de voorwaarden is dat het fonds de voor uitdeling beschikbare winst binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aan de aandeelhouders uitkeert. Koersresultaten worden door het fonds via de zogenoemde herbeleggingsreserve in het vermogen verwerkt en maken dientengevolge geen deel uit van de fiscaal voor uitdeling beschikbare winst.

Door het fonds uit te keren dividend
Het fonds dient over de uitgekeerde dividenden in beginsel 15% dividendbelasting in te houden.

Fiscale aspecten voor de particuliere beleggers
De door het fonds ingehouden dividendbelasting kan in beginsel worden verrekend met de door de belegger in het fonds verschuldigde inkomstenbelasting.
Inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) worden fictief gesteld op 4% van de waarde van het gemiddeld vermogen, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Het fictief rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. De effectieve belastingdruk bedraagt derhalve 1,2% van het gemiddelde vermogen.

Fiscale aspecten van Luxemburgse SICAV

Naar winst geheven belasting
Volgens de geldende wetgeving is een SICAV is niet onderworpen aan Luxemburgse inkomsten- of vermogenswinstbelasting, noch zijn de dividenden betaald door de SICAV onderworpen aan Luxemburgse bronbelasting. De SICAV is wel onderworpen aan een zogenaamde 'taxe d'abonnement' (een heffing over uitstaande activa van 0,05% per jaar).

Door de SICAV uit te keren dividend
Dividenden uitbetaald door een SICAV zijn niet onderworpen aan Luxemburgse bronbelasting.
Fiscale aspecten voor de particuliere beleggers
Inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) worden fictief gesteld op 4% van de waarde van het gemiddeld vermogen, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Het fictief rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. De effectieve belastingdruk bedraagt derhalve 1,2% van het gemiddelde vermogen.

Hoe werkt de teruggave dividendbelasting voor de vrijgestelde belegger?

Delta Lloyd Rente Fonds 
Per 1 januari 2014 heeft het Delta Lloyd Rente Fonds (hierna: DL Rente Fonds) de status van vrijgestelde beleggingsinstelling (hierna: VBI). Dividenduitkeringen die worden gedaan door een VBI zijn, voor zover het dividend ziet op winsten van boekjaren waarin het fonds de status van VBI heeft, vrijgesteld van inhouding van dividendbelasting. Voor het DL Rente Fonds betekent dit dat uitkering van winsten die zijn behaald na 31 december 2013 zijn vrijgesteld van dividendbelasting. 

Het DL Rente fonds heeft met de dividenduitkering in december 2013 feitelijk haar winst over 2013 uitgekeerd waarmee is voldaan aan de fiscale inhoudingsverplichting over 2013. Op dividenden die na 1 januari 2014 worden uitgekeerd behoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden.

Delta Lloyd Euro Credit Fund
Per 1 januari 2014 heeft het Delta Lloyd Euro Credit Fund (hierna: DL Euro Credit Fund) de status van vrijgestelde beleggingsinstelling (hierna: VBI). Dividenduitkeringen die worden gedaan door een VBI zijn, voor zover het dividend ziet op winsten van boekjaren waarin het fonds de status van VBI heeft, vrijgesteld van inhouding van dividendbelasting. Voor het DL Euro Credit Fund betekent dit dat uitkering van winsten die zijn behaald na 31 december 2013 zijn vrijgesteld van dividendbelasting.

Het DL Euro Credit Fund heeft met de dividenduitkering in december 2013 nog niet haar volledig winst over 2013 uitgekeerd waardoor op 1 januari 2014 nog niet was voldaan aan de fiscale inhoudingsverplichting. Hiervan is pas sprake met de dividenduitkering in juni 2014.  Op dividenden die na juni 2014 worden uitgekeerd behoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden.

Juridische documenten

Informatie over Delta Lloyd Asset Management, directie van de beleggingsinstelling.

Juridische documenten
Sluiten
Sluiten